Lagtinget - Møte torsdag den 5. april 2001 kl. 15.35

Dato: 05.04.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 73 (2000-2001), jf. Innst. O. nr. 53 (2000-2001)og Ot.prp. nr. 36 (2000-2001))

Sak nr. 5

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.