Lagtinget - Møte tysdag den 18. desember 2001 kl. 13.45

Dato: 18.12.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 23 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 14 (2001-2002),Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002))

Sak nr. 5

Odelstingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Talere

Rune J. Skjælaaen (Sp): På vegne av Senterpartiet vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§§ 8-34 og 8-36 antas å burde utgå.»

Presidenten: Rune J. Skjælaaen har på vegner av Senterpartiet teke opp det framlegget han no refererte.

Fleire har ikkje bede om ordet.

Votering:Framlegget frå Senterpartiet vart med 25 mot 2 røyster ikkje vedteke.

Presidenten: Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.