Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 4 (2001-2002), Innst. O. nr. 14 (2001-2002), beslutning. O. nr. 23 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2001 Innst. O. nr. 14 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001