Lagtinget - Møte tysdag den 18. desember 2001 kl. 13.45

Dato: 18.12.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 25 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 16(2001-2002) og Ot.prp. nr. 7 (2001-2002))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.