Lagtinget - Møte torsdag den 5. desember 2002 kl. 14.45

Dato: 05.12.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 15 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 14 (2002-2003)og Ot.prp. nr. 110 (2001-2002))

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.