Lagtinget - Møte torsdag den 27. november 2003 kl. 19.30

Dato: 27.11.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 10 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 16 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 64 (2002-2003))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.