Lagtinget - Møte tysdag den 9. desember 2003 kl. 14.25

Dato: 09.12.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 23 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 23 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 63 (2002-2003))

Sak nr. 10

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.