Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 20. november 2003

John I. Alvheim
leder og ordfører