Lagtinget - Møte tirsdag den 25. mai 2004 kl. 11.07

Dato: 25.05.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 77 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 70 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 40 (2003-2004))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.