Lagtinget - Møte fredag den 26. november 2004 kl. 10.10

Dato: 26.11.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 6 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 7 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 93 (2003-2004))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.