Lagtinget - Møte onsdag den 8. juni 2005 kl. 22.45

Dato: 08.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 90 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 87(2004-2005) og Ot.prp. nr. 59 (2004-2005))

Sak nr. 15

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.