Lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Ot.prp. nr. 59 (2004-2005), Innst. O. nr. 87 (2004-2005), beslutning. O. nr. 90 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2005 Innst. O. nr. 87 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005