Lagtinget - Møte tirsdag den 20. desember 2005 kl. 13

Dato: 20.12.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 25 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 10 (2005-2006),Ot.prp. nr. 15 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 113 (2004-2005))

Sak nr. 11

Odelstingets vedtak til lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.