Lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner mv.)

Ot.prp. nr. 113 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 15 (2005-2006), Innst. O. nr. 10 (2005-2006), beslutning. O. nr. 25 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 10 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å oppheve løsgjengerloven herunder forbudet mot tigging. Videre er det vedtatt et nytt straffebud mot vold i nære relasjoner, samt noen andre endringer i gjeldende og ny straffelov, barnevernloven og sosialtjenesteloven. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005