Innstilling fra justiskomiteen om lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2005

Anne Marit Bjørnflaten Thomas Breen
leder ordfører