Lagtinget - Møte fredag den 16. juni 2006 kl. 10

Dato: 16.06.2006

Dokumenter: (Besl. O. nr. 91 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 65 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 77 (2005-2006))

Sak nr. 17

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.