Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Ot.prp. nr. 77 (2005-2006), Innst. O. nr. 65 (2005-2006), beslutning. O. nr. 82-92 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2006 Innst. O. nr. 65 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med varierende flertall vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Det er bl.a. vedtatt følgende: - Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende mv. - Lik behandling av utbytte og gevinst i skjermingsmetoden for deltakerliknet selskap. - Et avgrenset skattefritak for fri kost for sokkelarbeidere. - Skattefritak for hyretillegg for sjøfolk mv. - Økning av reindriftsfradraget. - Skattefritak for Verdipapirforetakenes sikringsfond. - Offentlige oppgavegiverer pålegges å bruke elektronisk meldeform ved levering av oppgaver til folkeregisteret. - Visse tilleggsytelser skal omfattes av merverdiavgiftsplikten for overnattingstjenester - Endring av merverdiavgiftsloven vedrørende bl.a romutleie og utleie av fritidseiendommer. - Unntak fra merverdiavgiftsplikt ved interne transaksjoner i frivillige organisasjoner. - Virkeområdet for eiendomsskatteloven utvides til å gjelde hele kommunen og ikke bare områder som er utbygde på byvis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2006