Lagtinget - Møte fredag den 16. juni 2006 kl. 10

Dato: 16.06.2006

Dokumenter: (Besl. O. nr. 83 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 65 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 77 (2005-2006))

Sak nr. 9

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.