Lagtinget - Møte torsdag den 13. desember 2007 kl. 18.55

Dato: 13.12.2007

Dokumenter: (Besl. O. nr. 24 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 10 (2007-2008)og Ot.prp. nr. 53 (2006-2007))

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.