Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 10 (2007-2008)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 53 (2006-2007)
  • Dato: 20.11.2007
  • Utgiver: Helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 14
Til Odelstinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 20. november 2007

Harald T. Nesvik Vigdis Giltun
leder ordfører