Pasientrettighetsloven m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. O. nr. 10 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i pasientrettighetsloven som innebærer at det innføres en særskilt ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Det vil i forskrift bli fastsatt at disse skal ha rett til å få vurdert sin situasjon innen 10 virkedager, og at oppfyllelse av rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal skje innen 65 virkedager. Odelstinget har også vedtatt endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven som en oppfølging av rusreformen fra 2004. Det er bl.a. vedtatt to forskriftshjemler som åpner for å fastsette nærmere regler om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og om gjennomføringen av ordningen med fritt valg av sykehus ved rusbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007