Lagtinget - Møte torsdag den 5. juni 2008 kl. 14.32

Dato: 05.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 82 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 51 (2007-2008)og Ot.prp. nr. 40 (2007-2008))

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Presidenten [14:33:32]: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.