Lagtinget - Møte fredag den 20. juni 2008 kl.10

Dato: 20.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 106 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 70 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007-2008))

Sak nr. 6 [10:01:34]

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget.

Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.