Skatte- og avgiftslovgivinga mv

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2008 Innst. O. nr. 70 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedteke endringar i skatte- og avgiftslovgivinga. Tidsperioden for overgangsregelen for reiarlagsskatteordninga vart forlenga, slik at selskap som trer inn i ordninga 1. januar 2009, skal basere verdsetjinga på verdiane i rekneskapen. Ordlyden i skattelova § 8-14 fjerde ledd er endra, for å presisere at regelen skal gjelde alle typer realiasjon, ikkje berre sal. Endringa har verknad frå og med inntektsåret 2007, likevel slik at inntektsoppgjer berre skal gjennomførast ved realisasjon av part frå og med 5. oktober 2007. Grensa for fritak for arbeidsgivaravgift for private arbeidsoppdrag i heimen vart auka til 60 000 kroner og fiskarfrådaget vart auka til 115 000 kroner. Dei fleste endringane vart enstemmig vedteke, men Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre hadde nokre alternative forslag, blant anna at endringane i skattelova § 8-14 fjerde ledd skulle ha verknad frå og med inntektsåret 2008 og ulike forslag om høgare fiskarfrådrag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008