Odelstinget - Møte tirsdag den 20. mars 2001 kl. 12.15

Dato: 20.03.2001

Dokumenter: (Innst. O. nr. 56 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 31 (2000-2001))

Sak nr. 2

Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense)

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

(Votering, sjå side 318)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde rådd Odelstinget til å gjere slikt vedtak til

lov

om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense)

I

I lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) gjøres følgende endring:

§ 20 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kongen kan bestemme at militært personell fra Forsvaret kan tildeles begrenset politimyndighet ved utøvelse av grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland. Kongen gir nærmere bestemmelser om politimyndigheten.

Nåværende fjerde og femte ledd blir femte og sjette ledd.

II

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Votering:Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Det blir votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:Overskrifta til lova og lova i det heile vart samrøystes vedteken.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.