Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 13

Jan Simonsen (Frp): Jeg skal få lov til å stille følgende spørsmål:

Stortinget har vedtatt å slå sammen Senter for atferdsforskning og Lindøy skole til et kompetansesenter. Forutsetningen var fortsatt elevinntak på helårsbasis. Til tross for det har styret sluttet seg til en strategiplan hvor denne forutsetningen ikke er til stede. Kompetansesenteret har vært uten elever i lengre tid.

Vil statsråden sørge for at Stortingets vedtak og intensjoner blir fulgt opp umiddelbart?

Statsråd Thorbjørn Berntsen: Jeg svarer altså her på vegne av kirke-, utdannings- og forskningsministeren.

Departementet arbeider kontinuerlig med å gjennomføre Stortingets intensjoner for kompetansesentrene. I den sammenheng vises det til Innst.S.nr.160 (1990-1991), side 10, hvor det blir sagt om Lindøy/Senter for atferdsforskning: « Senteret bør i samarbeid med Stavanger lærerhøgskole og andre høgskoler og forskningsinstitusjoner drive den type kompetanseoppbygging, rådgivning og veiledning som stortingsmeldingene legger opp til at kompetansesentrene skal drive, samt ta inn ungdom til kortere eller lengre opphold og gi hjelp til den « restgruppen » som det kommunale og fylkeskommunale hjelpeapparatet ikke er i stand til å hjelpe. »

Styret for landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentre har utarbeidet et forslag til framtidig organisering av Senter for atferdsforskning og Lindøy til ett senter. I påvente av avgjørelsen om framtidig organisasjonsmodell er fire barnevernsplasser ved Lindøy solgt til Rogaland fylkeskommune fra 1. februar 1994.

Som meddelt i St.prp.nr.1 vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endret organisasjonsmodell.

Jan Simonsen (Frp): Vedtaket om å slå sammen Senter for atferdsforskning og Lindøy skole og å ta inn elever på kompetansesenteret også for lengre opphold ble altså gjort i 1991, og vi er nå i 1994. Alt som har vært inne av elever, har altså vært fire elever i en kortere periode, så man kan knapt si at intensjonen og vedtaket i Stortinget er blitt fulgt opp.

Dette var jo et vedtak som ble gjort mot departementets ønske. Men det kan ikke være slik at et departement hvis de får et vedtak mot seg i Stortinget, skal la være å følge dette opp på en skikkelig måte og så til stadighet komme tilbake til Stortinget med forslag på nye vedtak.

Nå står jeg jo stilt overfor miljøvernministeren, og jeg kan selvfølgelig ikke ta miljøvernministeren for syndene til undervisningsministeren. Han har sikkert nok med sine egne synder, så jeg skal nøye meg med denne kommentaren og takke miljøvernministeren for at han på relativt kort tid var villig til å svare på spørsmålet på vegne av sin kollega.

Presidenten: Ønsker miljøvernministeren å kommentere ytterligere?

Statsråd Thorbjørn Berntsen: (fra salen): Det hørtes veldig bra ut, synes jeg.