Stortinget - Møte mandag den 30. november 1998 kl. 09

Dato: 30.11.1998

Sak nr. 1

Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999 i Stortingets møte 5. oktober 1998

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Presidenten foreslår at finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999 i Stortingets møte 5. oktober 1998 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.