Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 5

Jon Olav Alstad (A): Jeg skal få lov til å stille kulturministeren følgende spørsmål:

«I forbindelse med tusenårsskiftet har fylkene satt i gang et arbeid for å utpeke et tusenårssted i hvert fylke. Dette skal blant annet realiseres gjennom deltagelse fra statens side. Det vil kreve ekstra ressurser fra staten for at dette ikke skal gå ut over den øvrige kulturaktiviteten.

Hvordan er fremdriften på dette arbeidet i fylkene og fra departementets side?»

Statsråd Anne Enger Lahnstein: I St.prp. nr. 55 for 1997-98, Om markeringen av tusenårsskiftet 2000-2005, ble det opplyst at tilskuddsmidler til tusenårssteder i fylkene vil bli fordelt etter søknad fra fylkeskommunene og etter nærmere retningslinjer. Forslag om hvilke prosjekter som skal få status som tusenårssted i fylkene, vil bli lagt fram for Stortinget gjennom statsbudsjettet for det enkelte år i perioden 1999-2005 sammen med tilhørende bevilgningsforslag.

I St. prp. nr. 1 for 1998-99 opplyste departementet at det statlige tilskuddet til tusenårsstedene i fylkene vil variere fra prosjekt til prosjekt og må ses i sammenheng med finansieringsordningen som er etablert under kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg. Mens det for enkelte prosjekter vil være aktuelt å yte et tilskudd som innebærer en større statlig andel av prosjektkostnadene enn normalt under ordningen, vil den statlige tilskuddsandelen for andre prosjekter forbli uendret, men slik at realiseringen av prosjektene framskyves i tid til perioden 2000-2005. Det er intensjonen.

I budsjettproposisjonen for 1999 er det presisert at det samlet sett vil være begrensede midler til disposisjon for formålet. Dette vil ha konsekvenser for hvilket økonomisk omfang de enkelte prosjekter kan få og for den regionale andel.

Det er forutsatt at tusenårsstedene skal velges ut i dialog mellom fylkeskommunene og Kulturdepartementet, og at Stortinget vil ta den endelige avgjørelsen gjennom bevilgningsvedtak.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 55 for 1997-98 ble Eidsvoll 1814 – Rikspolitisk senter vedtatt som tusenårssted for Akershus. Da budsjettet for 1999 ble lagt fram, var det kommet forslag om tusenårssteder for følgende fylkeskommuner: Troms: nytt bygg for Hålogaland Teater, Nord-Trøndelag: Norveg senter for kystkultur og kystnæring, Møre og Romsdal: Jugendsenteret og Buskerud: Veien Kulturminnepark. Utrednings- og planarbeid for disse prosjektene var ikke kommet langt nok til at de kunne fremmes i budsjettet for 1999, og dessuten hadde vi ikke mer penger. Departementet opplyste i proposisjonen at en tar sikte på å fremme flere tusenårssteder i fylkene i budsjettforslaget for 2000.

Det er senere også komme forslag fra Telemark om Telemarkskanalen og Hedmark om Domkirkeodden og vernebygget med Domkirkeruinene.

I tiden fram til budsjettforslaget for 2000 legges fram, vil departementet drøfte tusenårsstedene med de fylkeskommunene som har foreslått disse. Viktige spørsmål som må avklares, er tusenårsstedets omfang, investeringsramme og kostnadsfordeling mellom de regionale parter og departementet, driftsutgiftene og ansvaret for finansieringen av disse, fremdriftsplan samt tilskuddsbehov i 2000 og eventuelt senere år. Departementet ønsker på denne måten at planer, rammer og ansvarsforhold er klarert for de forslagene som departementet fremmer i budsjettet for 2000.

Gunnar Breimo hadde her overtatt presidentplassen

Jon Olav Alstad (A): Jeg takker for svaret. Det var godt å høre en statsråd og ikke en informasjonssjef opplyse oss om at selskapet har kommet veldig godt i gang med arbeidet.

Jeg la merke til at statsråden understreket at intensjonen er at disse bevilgningene skal komme i tillegg til de tradisjonelle bevilgningene på kulturbudsjettet. Jeg vil si det så sterkt at det nesten må være en forutsetning, i hvert fall fra vår side, at så skjer.

Nå er jeg klar over at det i budsjettproposisjonen er opplyst hva det er som er lagt til grunn i budsjettet om framdriften, og at dette skal opp i hvert eneste budsjett framover. Det var faktisk sånn at det var Arbeiderpartiet som eneste parti som støttet Regjeringens forslag til bevilgninger til tusenårssteder i fylkene, mens det borgerlige flertallet kuttet i den bevilgningen nå sist. Det jeg er noe forundret over, er hvordan i all verden fylkene skal klare å forholde seg til dette, ikke minst i årene framover, når det nå skapes ganske store forventninger og loves penger som man ikke får noen avklaring på om vil komme, og når de vil komme.

Statsråd Anne Enger Lahnstein: La meg først ta opp det Alstad pekte på, nemlig at Arbeiderpartiet var eneste parti som støttet dette med tusenårssteder, og bare si, når Alstad finner grunn til å understreke det, at jeg håper det er uttrykk for at man nå ønsker å være sammen om å føre fram det opplegget som er både for tusenårsprosjektene, tusenårsselskapet og også tusenårsstedene.

Det er klart at vi har lagt lista ganske høyt og skapt forventninger. En del av disse stedene er jo byggeprosjekter som uansett ville blitt realisert, så vi prøver å sette det inn i en slik sammenheng, og vil altså bruke anledningen som et tusenårsskifte er, til å forsøke å få til disse kulturbyggene rundt omkring i hele landet. Det vil selvfølgelig være opp til departementet å legge fram et budsjettforslag som ivaretar dette i samråd med fylkene, og det vil også være slik at det er Stortinget som til slutt avgjør hvordan vi skal få realisert dette.

La meg også bruke denne anledningen til å peke på at vi i fjor høst fikk se usikkerheten i økonomien, og at det var noe som for så vidt kom etter at stortingsproposisjonen var fremmet, men det er min intensjon å følge det opp, som jeg har sagt.