Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at hun med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd har bestemt at det kun vil bli gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan ferdigbehandles innenfor den reglementsmessige tiden for formiddagens møte.

Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 9, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til barne- og familieministeren, vil bli tatt opp av representanten Britt Hildeng.

Spørsmål 19, fra representanten Kristin Halvorsen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Rolf Reikvam.

Spørsmålene 22-27, fra henholdsvis representantene Astrid Marie Nistad, Vidar Bjørnstad, Petter Løvik, Jan Petter Rasmussen og Ågot Valle til justisministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av justisministeren, som har sykdomsforfall.

Spørsmål 32, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til helseministeren, vil bli tatt opp av representanten Asmund Kristoffersen.

Spørsmål 38, fra representanten Ottar Kaldhol til miljøvernministeren, vil bli tatt opp av representanten Laila Kaland. Dessuten ble spørsmål 11, fra representanten Kenneth Svendsen til nærings- og handelsministeren, besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41