Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 14

Fra representanten Ursula Evje til kirke-, utdannings- og forskningsministeren:

«Rundskriv F 96-98 har medført at blant annet Sveio kommune i Hordaland har kommet i skade for å legge opplæringsloven til grunn ved behandlingen av nedleggelse av grendeskoler. Dette selv om opplæringsloven ikke kan anses å ha trådt i kraft for dette forhold, noe også fylkesmannen bekrefter etter lovlighetskontroll.

Vil statsråden ta initiativ til å klargjøre nærmere hvilke deler av opplæringsloven som har trådt i kraft?»

Presidenten: Disse spørsmål er etter avtale mellom statsråd og spørrere utsatt til neste spørretime.