Stortinget - Møte tirsdag den 29. februar 2000 kl. 10

Dato: 29.02.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 112 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 23 (1999-2000))

Sak nr. 2

Innstilling fra næringskomiteen om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Talere

Votering i sak nr. 2

Einar Johansen (A) (ordfører for saken): En positiv utvikling i næringen viser at både råfiskloven og fiskeeksportloven virker etter sin hensikt.

Fiskeeksporten i 1998 kom opp i 28,2 milliarder kr. Med et slikt tall er fiskerinæringen Norges nest største eksportnæring etter oljen. Økningen har også fortsatt etter 1998 og har passert 30 milliarder kr.

Med økt satsing på markedsføring for eksport vil eksportverdien fortsatt øke. En økt satsing på å få fortgang i å bringe nye arter, inklusiv skjell, inn i norsk oppdrett vil gjøre fiskerinæringen til framtidsnæring nr. 1 langsmed hele kysten.

Men for at vi skal lykkes i å utnytte det potensialet som ligger i fiskerinæringen, inkludert oppdrett, kreves det en sterk satsing på forskning og utvikling fra både statens og næringens side. For å lykkes må næringen også gis bedre rammebetingelser både til fiskeri og til oppdrett. Nye oppdrettskonsesjoner må forberedes og komme så snart som mulig.

Både oppdrett og fiskeri er distriktsnæringer, så en riktig satsing vil være positiv for distriktene og gi enda penere tall for neste behandling av råfiskloven og fiskeeksportloven.

Til slutt: I meldingen står det at Eksportutvalgets budsjett for 1999 er på 316 mill. kr, men det er kommet en beriktigelse fra Fiskeridepartementet. Det riktige tallet skal være 341 mill. kr og ikke 316 mill. kr. Dermed er det rettet opp, jf. brevet fra Fiskeridepartementet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se nedenfor)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 23 (1999-2000) – om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998 – vedlegges protokollen.

VoteringKomiteens innstilling bifaltes enstemmig.