Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 28

Kari Økland (KrF): Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:

«En tidligere personalsjef i Direktoratet for naturforvaltning hevder at Miljøverndepartementet sørget for at søkere som var positive til rovdyr ble foretrukket ved ansettelse i DN (Nationen 28. april 2000). Dette bekreftes av en tidligere direktør i DN gjennom 12 år: «Gang på gang ble vi overprøvd i ansettelsessaker av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at vedtakene i vårt styre var enstemmige.» (Nationen 2. mai 2000).

Hvordan vurderer statsråden fremgangsmåten og realitetene ved disse ansettelsene?»

Statsråd Siri Bjerke: Det vises i spørsmålet til ansettelsessaker i Direktoratet for naturforvaltning der departementet skal ha overprøvd et enstemmig styre. Jeg forstår det derfor slik at dette må dreie seg om saker som ligger minst 15 år tilbake i tid, fordi det ikke har eksistert noe styre for direktoratet etter opprettelsen av Direktoratet for naturforvaltning i 1985. Før 1985 var Miljøvern-departementet tilsettingsorgan for lederstillinger, mens styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk foretok tilsetting i øvrige stillinger.

Representanten Økland refererer til ansettelsessaker som ligger langt tilbake i tid. Jeg har ikke opplysninger som tilsier at søkeres holdninger til rovdyr har hatt betydning ved ansettelser i direktoratet i tilfeller der departementet har foretatt tilsetting.

Derimot har jeg informasjon om at det på enkelte punkter var ulike oppfatninger og vurderinger i direktorat og departement i forbindelse med prosessene for omstilling og modernisering i forvaltningen for 15-20 år siden. Dette kan ha ligget til grunn for et ulikt syn på enkelte ansettelsessaker. Fra departementets side ble det lagt vekt på bred kompetanse og forvaltningsinnsikt innen økologi og naturressursforvaltning i forhold til de oppgaver som direktoratet var tillagt.

Kari Økland (KrF): Jeg takker for svaret.

Jeg har forståelse for at dette er vanskelig siden det er en sak som ligger såpass langt tilbake i tid, men når jeg tok det opp, var det på grunn av det prinsipielle i saken. Jeg innser imidlertid at det er vanskelig å få en avklaring av dette.

Den tidligere personalsjefen reagerte også på at Miljøverndepartementet oppfordrer ansatte ved Direktoratet for naturforvaltning til å melde seg inn i Norges Naturvernforbund. Bør ikke embetsverket – og nå spør jeg generelt – være særdeles varsom med medlemskap i interesseorganisasjoner som er tilknyttet deres arbeidsområde, da dette kan svekke tilliten til embetsverket?

Statsråd Siri Bjerke: Når det gjelder spørsmålet om generelle regler for ansatte i departementer og direktorater og deres engasjement i samfunnslivet, gjelder de samme reglene for ansatte i miljøforvaltningen som for ansatte i all annen forvaltning, og det skulle ikke være nødvendig å gå ytterligere inn på det i denne sammenheng.