Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 38

Jørn L. Stang (Frp): Jeg tillater meg å stille det eneste justispolitiske spørsmålet til justisministeren i dag:

«De sikkerhets- og miljømessige forhold ved politivakta i Moss er svært utilfredstillende. Tillitsvalgte ved politistasjonen har gjennom en årrekke påpekt de dårlige forhold uten reaksjoner fra departementet.

Vil statsråden foreta seg noe slik at politivakta i Moss ikke står i fare for å kunne bli stengt, fordi sikkerheten minner mye om en politivakt i en liten, koselig by i Syd-Spania, ifølge hovedverneombudet for etaten?»

Statsråd Hanne Harlem: Jeg er kjent med at sikkerheten ved politivakten i Moss ikke er på samme nivå som i de politihus som bygges i dag. Justisdepartementet har imidlertid ikke funnet det økonomisk forsvarlig å starte en omfattende rehabilitering, da det foreligger planer om nye lokaler. Fremdriften har dessverre vist seg å være mer tidkrevende enn forutsatt.

For øyeblikket forhandler Statsbygg med Moss kommune om kjøp av en kommunal tomt i Moss sentrum. Tomten skal senere festes bort til en privat utleier etter konkurranse, for å få de mest kostnadseffektive lokalene. For øyeblikket avventer departementet at Statsbygg og Moss kommune skal komme til enighet om betingelsene for tomtekjøpet. Grunnen til at forhandlingene har trukket ut i tid, er uenighet om det økonomiske ansvar for oppryddingskostnader og forurensing i grunnen. Hvor raskt forhandlingene kan være avsluttet, ønsker jeg ikke å spekulere i, men vi har mottatt signaler som kan tyde på at saken forhåpentligvis kan avsluttes relativt raskt.

Vi vil vurdere en utbedring av politivakten dersom nybyggprosjektet utsettes vesentlig.

Jørn L. Stang (Frp): Jeg takker for svaret fra statsråden.

Nå er forholdene ved politivakta i Moss ganske kjent. Det har, som også statsråden var inne på, i syv år pågått en debatt om et nytt justisbygg i Moss. Er det ikke da på tide at man gir klare signaler tilbake til politietaten i Moss om hva de har å forholde seg til? Ser ikke statsråden nødvendigheten av å få en rask avklaring her og få tidfestet det ganske snart, når man vet at det er en del forhold ved politivakta som rett og slett går på sikkerheten løs for den enkelte polititjenestemann?

Jeg håper at det ikke er slik, som den allmenne oppfatningen er, at alle planer om et nytt justisbygg treneres i påvente av fastsettelsen av grensene for de nye politidistriktene, og at det er det som er hovedårsaken til selve utsettelsen.

Statsråd Hanne Harlem: Det er vel egentlig ikke mangel på signaler som har vært problemet når det gjelder politivakten i Moss eller nytt justisbygg i Moss, det er det å få det gjennomført. Og det er en realitet at hvis man skal bygge et nytt justisbygg, så må man ha en tomt, og den forhandler altså Statsbygg og Moss kommune om.

Jeg kjenner ikke til at det skal foregå noen trenering av dette fra Statsbyggs side som følge av mulige omlegginger i politidistriktene. Det er i hvert fall ikke fra Justisdepartementet gitt noen signaler om at denne saken på noen måte skal treneres – snarere tvert imot.