Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 31

Øyvind Korsberg (Frp): Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:

«For om lag tre uker siden fremkom det i media at Miljøverndepartementet ønsker å innføre en støydifferensiert avgift på bildekk. Støy fra bildekk skyldes ikke en enkelt faktor, men forårsakes av mange tekniske omstendigheter, som asfaltkvalitet, skjermens utforming, dekkmønster, temperatur osv.

Tror statsråden at man i realiteten får mindre trafikkstøy ved å innføre avgift på bildekk?»

Statsråd Siri Bjerke: Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Om lag 1,5 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin, og av disse er over 500 000 utsatt for støy over 60 desibel. Det er viktig å få redusert støyen, slik at færre mennesker plages.

Hovedkilden til støyplagen er veitrafikk, særlig motorstøy og dekkstøy. Statens forurensningstilsyn har i en rapport vurdert mulige tiltak for å redusere støyen. Rapporten gir en oversikt over nasjonale støytiltak med anslag over effekter og kostnader. Overgang til mer støysvake dekk er etter SFTs vurdering et tiltak med betydelig støyreduserende effekt til lave kostnader. Informasjon, merkeordninger og en støydifferensiert avgift på bildekk blir i rapporten pekt på som mulige virkemidler for å få en overgang til mer støysvake dekk. Andre tiltak som vil redusere støyen fra veitrafikk, er bl.a. bruk av ny, støysvak asfalt, redusert motorstøy og redusert fart.

Jeg har ikke tatt stilling til de enkelte forslag i rapporten fra SFT. Den rapporten vil sammen med annet materiale ligge til grunn for det videre arbeidet med å redusere støyen i Norge.

For øvrig viser jeg til at Stortinget vil komme tilbake til spørsmål knyttet til støy i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 8 for 1999-2000, Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, og St.meld. nr. 33, tilleggsmelding til den nevnte stortingsmelding.

Øyvind Korsberg (Frp): Jeg takker statsråden for svaret. Det stod for så vidt også i Aftenposten i dag, så jeg har jo fått det med meg to ganger. Jeg må ærlig talt si at jeg trodde det var en forsinket aprilspøk da jeg så dette oppslaget i media i slutten av april.

Det fins tydeligvis ingen grenser for arbeiderpartiregjeringens kreativitet for å presse mer penger ut av norske bilister. Støyavgift på bildekk er et forslag som bare har én hensikt, nemlig å vri mer penger ut av norske bilister, tilføre mer penger til statskassen, samtidig som det er kamuflert som et miljøtiltak.

Ifølge de oppslag som var i media i denne saken, vurderer altså Miljøverndepartementet en rekke andre tiltak mot trafikkstøy. Norske bilister betaler jo i dag en mengde avgifter, og det siste forslaget om dekkstøy- og rushtidsavgift får meg til å undres over hvilke andre avgifter norske bilister kan vente seg i framtiden. Jeg håper statsråden kan svare på det.

Statsråd Siri Bjerke: I motsetning til representanten Korsberg synes jeg det er svært vanskelig å utelukke et sett med virkemidler overfor et så stort samfunnsproblem som støy, spesielt med tanke på at vi vet at biltrafikken forårsaker støyproblemer i så stor grad. Derfor vil Regjeringen arbeide videre med tiltak mot støy i tråd med det Stortingets flertall mener. Og som sagt ser jeg fram til behandlingen av støyspørsmålet i Stortinget.

For øvrig vil jeg gjenta at det ikke foreligger noen planer om nye avgifter på dekk.