Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 32

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg vil få lov til å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:

«Hva er den nye regjeringens/statsrådens generelle syn og politikk vedrørende å legge stamvegtraseer gjennom bysentre, boligbebyggelse og skoleområder, med henblikk på de miljømessige konsekvenser dette har?»

Statsråd Siri Bjerke: Økende veitrafikk gjennom våre byer og tettsteder påfører miljøet og befolkningen store belastninger i form av støy og luftforurensninger. Å redusere disse ulempene er en stor miljøpolitisk utfordring og en viktig oppgave for statlige og lokale myndigheter.

Planlegging av stamveitraseer i byområder skjer som for veiplanlegging generelt etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Utviklingen av stamveinettet må tilpasses trafikkgrunnlaget. I byer og tettsteder må veiutbygging ses i sammenheng med forbedring av kollektivtilbudet og trafikkregulerende tiltak. For bl.a. å unngå miljø- og trafikksikkerhetskonflikter kan det stilles lavere krav til hastighet, veibredde osv. på enkelte av veistrekningene enn det som ellers er vanlig på stamveinettet. Det vil likevel være behov for å bygge avlastningsveier for å lede gjennomgangstrafikken utenom sentrum og sentrale boligområder, også for å bedre trafikkavvikling og fremkommelighet.

Det er derfor ikke mulig å gi entydig svar på hvilke løsninger som bør velges for stamveier gjennom byområdene, men det forutsettes at vedtatte miljøkrav følges opp uansett løsning.

Regjeringen vil for øvrig arbeide aktivt for å redusere miljøproblemene fra veitrafikken i byene. Aktuelle tiltak er veiprising, reduksjon av utslipp fra bilparken, mindre bruk av piggdekk, forbedret kollektivtransport, utbygging av veinettet, tilrettelegging for sykkel og å få ned transportomfanget gjennom en mer samordnet areal- og transportplanlegging.

Thore Aksel Nistad (Frp): Dette synes jeg var et lite konstruktivt svar. Det går altså an å legge en vei gjennom tettbebyggelse og gjennom bysoner. Og i stedet for å bygge en omkjøringsvei, vil man ha lavere hastighet, smalere veibredde, ifølge noen vedtatte miljøkrav, og så kan man kjøre veien inn.

Har ikke stasråden sett det nye som er kommet fra Statens vegvesen om at bygging av omkjøringveier som leder trafikken utenom tettsteder, reduserer trafikkulykker med nesten 20 pst.? Dette viser en undersøkelse som er gjennomført av Statens vegvesen. Undersøkelsen omfatter 20 omkjøringsveier i 13 fylker. Omkjøringsveiene er bygd ut i løpet av de siste ti årene. Dette er de faktiske forhold – man legger veien totalt utenom sentra, så sparer man ulykker, og man sparer miljøet for belastninger. Det skulle ligge til rette for at man kan gjøre dette overalt. Vil ikke statsråden ta hensyn til at det ikke bare er miljøbegrensninger, men at det også er trafikksikkerhetsmessige gevinster ved dette?

Statsråd Siri Bjerke: Statsråden er absolutt kjent med informasjonen fra Statens vegvesen. Ofte vil det, som jeg sa i mitt svar, være naturlig å legge disse veiene utenfor tettbebyggelse. Uansett er det viktig at miljøbestemmelser følges. Trafikksikkerhet er selvfølgelig også et svært viktig perspektiv i så måte.