Stortinget - Møte tirsdag den 2. november 1999 kl. 12

Dato: 02.11.1999
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra næringskomiteen om forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu ((Innst. S. nr. 8 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 2 (1999-2000)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling frå næringskomiteen om finansiering av publikumsretta informasjonstiltak i samband med år 2000-problemet ((Innst. S. nr. 7 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 4 (1999-2000)))

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til utviklings- og menneskerettighetsministeren:
  «Et helhetlig tjenestetilbud i forhold til reproduktiv helse er et hovedmål i handlingsprogrammet fra Befolkningskonferansen i Kairo. Fem år etter Kairo fastslår Kvinnehelseutvalget at kvinners helse i de fattige landene kan sammenlignes med kvinners helse i Norge for hundre år siden, da reproduksjon, infeksjoner og mangelsykdommer utgjorde en stor fare for kvinners liv og helse. Samtidig ser det ut til at situasjonen for kvinner i de fattige landene stadig forverres, noe som er svært alvorlig med tanke på konsekvensene for helse.
  Hvordan oppfyller Norge sine forpliktelser i forhold til handlingsplanen fra Kairo når det gjelder bistand til kvinnehelse og reproduktiv helse?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.45.