Stortinget - Møte torsdag den 4. november 1999 kl. 10

Dato: 04.11.1999
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra utenrikskomiteen om nordisk samarbeid
  (Innst. S. nr. 12 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 30 (1998-1999))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Erik Solheim til utenriksministeren:
  «Storparten av jordas befolkning bor i Asia. Asiatiske land står for en dramatisk økende andel av verdensøkonomien. En rekke land har tatt lange skritt i demokratisk retning samtidig som flere av verdens farligste konfliktområder befinner seg i Asia. Den svenske regjering framla nylig en svensk Asia-strategi som er behandlet av Riksdagen. Formålet er å ruste det svenske samfunnet for en framtid der Asia spiller en betydelig større rolle. I Norge er tvert imot vår næringslivsrettede Asia-plan blitt gjemt bort.
  Vil Regjeringen etter svensk mønster utvikle en samlet norsk Asia-strategi der det drøftes hvordan Norge kan forberedes på «Asias århundre» gjennom en helhetlig gjennomgang av språkopplæring, kultur, universitetskontakt, eksportmuligheter, næringslivssamarbeid og utenrikspolitikk?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren:
  «Kontroll med spredning av atomvåpen, og vilje til å eliminere atomvåpen og andre ødeleggelsesvåpen, må være et viktig mål for det internasjonale samfunnet. Det er derfor foruroligende at Russland ikke ratifiserer START II-avtalen, og at det amerikanske senatet stemmer ned ratifisering av prøvestansavtalen. Atomopprustning i nye atomland og ukontrollert spredning av nukleært materiale skaper også internasjonal uro. 8-lands-initiativet New Agenda Coalition skal på ny opp i FN i høst, nå i en noe endret utgave.
  Vil Regjeringen gå aktivt inn i forhandlingene i FN med sikte på å stemme for årets NAC-resolusjon?»

 • Sak nr. 4

  Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 99/1999 av 30. juli 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i den fireårige handlingsplanen til EU for å fremje sikrare bruk av Internett ((Innst. S. nr. 9 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 98 (1998-1999)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.55.