Stortinget - Møte torsdag den 4. november 1999 kl. 10

Dato: 04.11.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 9 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 98 (1998-1999))

Sak nr. 4

Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 99/1999 av 30. juli 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i den fireårige handlingsplanen til EU for å fremje sikrare bruk av Internett

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se neste spalte)

Hans J. Røsjorde gjeninntok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 99/1999 av 30. juli 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i den fireårige handlingsplanen til EU for å fremje sikrare bruk av Internett, jf. St.prp. nr. 98 (1998- 1999).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.