Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 1999 kl. 10

Dato: 16.11.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 11 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 93 (1998-1999))

Sak nr. 4

Innstilling fra sosialkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) - Nærmere tilknytning til EUs legemiddelsamarbeid

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 418)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Til sakene nr. 5 og 6 foreligger det ikke noe voteringstema.