Stortinget - Møte onsdag den 2. mai 2001 kl. 10

Dato: 02.05.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Muntlig spørretime

 • Ordinær spørretime

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Harald T. Nesvik til justisministeren:
  «Fra mange arbeidstakere, særlig i omsorgsyrker, har jeg mottatt henvendelser om yrkesskader og om arbeidstakernes problemer med å oppnå sine rettigheter. De fleste hevder at saken går rimelig greit gjennom trygdeverket. Eventuell uførepensjon innvilges, og trygdeverket konstaterer at det dreier seg om yrkesskade. Arbeidsgiver er pliktig forsikret mot yrkesskade, men forsikringsselskapene aksepterer ikke skadene. Det tar ofte mange år å komme frem til enighet. Arbeidsgiver, som i disse tilfeller er kommunen, yter ingen eller liten assistanse i kampen mot forsikringsselskapet, og klienten må gjennomføre hele prosessen på egen hånd til tross for at arbeidsgiver er avtalepart overfor forsikringsselskapet. Slik praksis kan ikke aksepteres, og jeg mener forsikringsselskapet bør være pliktig til å utbetale forsikringen når trygdeverket har konstatert yrkesskade.
  Hva vil statsråden gjøre så yrkesskadde får sine rettigheter?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.