Stortinget - Møte onsdag den 2. mai 2001 kl. 10

Dato: 02.05.2001

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(255)

  Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet (St.meld. nr. 39 (2000-2001))

 • 2.(256)

  Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning (St.meld. nr. 42 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(257)

  Evaluering av kontantstøtten (St.meld. nr. 43 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 4.(258)

  Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000 (St.meld. nr. 3 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(259)

  ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 31. mai – 15. juni 2000 (St.meld. nr. 40 (2000-2001))

 • 6.(260)

  Brann- og eksplosjonsvern (St.meld. nr. 41 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(261)

  Samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 6/2001 av 25. januar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av innsynsdirektivet) (St.prp. nr. 73 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(262)

  Delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland (St.prp. nr. 74 (2000-2001))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 9.(263)

  Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 23. april 2001 med uttalelse fra fylkestinget om flyavgifter

  Enst.: Vedlegges protokollen.