Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2001 kl. 10

Dato: 07.11.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 16

Grethe Fossli (A): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til nærings- og handelsministeren:

«Styret i Norsk Hydro ASA har vedtatt å legge ned magnesiumproduksjonen på Herøya. Dette vil få store ringvirkninger for hele Grenlandsområdet. Også annen industri og virksomhet i området er utsatt.

Hva vil statsråden gjøre for å møte de spesielle problemene denne regionen vil komme i?»

Statsråd Ansgar Gabrielsen: Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA vedtok som kjent 25. oktober d.å. å legge ned magnesiumproduksjonen på Herøya. Om lag 600 arbeidsplasser blir direkte berørt av nedleggingen av magnesiumproduksjonen. I tillegg kommer selvfølgelig konsekvenser for øvrig næringsliv og samfunn.

Bakgrunnen for saken er at Norsk Hydro har vurdert virksomhetens strategi i lys av utviklingen i det globale magnesiummarkedet. Denne prosessen resulterte i at selskapets styre og bedriftsforsamling ikke lenger så muligheter for en fremtidig lønnsom og konkurransedyktig magnesiumproduksjon på Herøya. Det er en vurdering som Hydro har tatt og som jeg tar til etterretning.

Jeg vil understreke at Regjeringen er opptatt av å legge til rette for videreutvikling av næringsmiljøet i Grenland-regionen. Gruppen av store industribedrifter og det øvrige næringslivet i området danner et viktig utgangspunkt for den fremtidige verdiskapingen. Det er derfor ønskelig at en i tiden fremover får til en prosess hvor hele regionen og lokale myndigheter spiller på lag med både næringslivet i regionen og sentrale myndigheter for å utnytte potensialet for utvikling av et fremtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv. Den petrokjemiske industrien i Grenland har allerede i dag en betydelig virksomhet basert på gass. Regjeringen er opptatt av at naturgass i større grad blir tatt i bruk til innenlands verdiskaping og at dette skjer på en miljøvennlig måte.

Jeg vil også vise til at Norsk Hydro har gitt signaler om at selskapet vil bidra med midler og menneskelige ressurser for å stimulere til ny næringsvirksomhet i regionen. Etter hva jeg har kjennskap til, vurderer selskapet her flere interessante muligheter. En slik innsats er etter min vurdering et meget viktig bidrag, og det er mitt håp at dette også etter hvert vil gi ønskede resultater.

Både i Nærings- og handelsdepartementet og i Kommunal- og regionaldepartementet har vi holdt oss løpende orientert om situasjonen i Grenlands-regionen. Nærings- og handelsdepartementet har i den forbindelse allerede gitt økonomisk støtte til en analyse av konsekvensene av en nedleggelse av magnesiumfabrikken. Spørsmålet om eventuell ytterligere statlig medvirkning må vi komme tilbake til. Det er bl.a. behov for å få en samlet oversikt både over situasjonen og eventuelle konsekvenser før vi kan ta stilling til dette.

Til tross for at det neppe er tvil om at nedleggelsen av magnesiumfabrikken på Herøya vil innebære betydelige utfordringer, er jeg optimistisk på vegne av Grenlands-samfunnet og næringslivet i regionen. Dette området har betydelige menneskelige ressurser og et næringsliv som etter min vurdering bør være godt rustet til å møte de utfordringene vi står overfor.

Grethe Fossli (A): Jeg takker statsråden for svaret, som på noen områder er beroligende, men på andre områder ikke er det.

Ifølge en artikkel i Aftenposten 26. september d.å. sier ordfører Elisabeth Nilsen følgende:

«… erfaringen fra tidligere store omstillinger i Grenland, tilsier at for hver industriarbeidsplass som legges ned, ryker ytterligere to arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det dreier seg om underleverandører og andre som lever av de store bedriftene og deres arbeidstagere.»

Hun frykter derfor at så mange som 3 000 arbeidsplasser kan forsvinne. Dette støttes også av forskningsstiftelsen Fafo. Derfor er det ikke beroligende at departementet overlater oppgaven med å skaffe nye arbeidsplasser til Hydro og Grenlands-området alene. 1. april legges 600 arbeidsplasser ned, deretter ryker antageligvis mange flere. En analyse av konsekvensene er bra, men det må være tiltak på plass 1. april når vi får nedleggelsene.

Kan statsråden si noe om tidsplanen for Nærings- og handelsdepartementets eventuelle engasjementet i denne saken?

Statsråd Ansgar Gabrielsen: Jeg er fullt innforstått med at i den grad dette blir gjennomført fullt ut, hvilket alt tyder på, vil det 2. april være 600 mennesker som ikke har det arbeidet de hadde dagen før. Den bekymringen som lokalpolitikerne har, og for så vidt også flere i Grenlands-området har, forstår jeg. Jeg har også hatt møte med en del av disse. Jeg tror imidlertid at de mest pessimistiske anslagene over ringvirkningene kan fortone seg som relativt store.

I VG i dag kan vi lese hva fylkesarbeidskontoret sier om disse tingene. Det er faktisk slik at Hydro allerede i løpet av de siste månedene har nedbemannet med 540 arbeidsplasser uten at det i det hele tatt har gitt utslag på ledighetsstatistikken for Grenlands-området. Grenlands-området er et område med ca. 100 000 mennesker, med et betydelig antall stillinger som er ubesatt. Jeg tror vi skal vente med å lage en eksakt plan fra offentlig side for hva vi skal gjøre gitt visse ting som måtte skje. Men vi er beredt med de virkemidlene vi har til disposisjon, og det er jo i det alt vesentlige Kommunal- og regionaldepartementet som har omstillingsmidler.

Grethe Fossli (A): Jeg takker statsråden for svaret og ser fram til samarbeidet med statsråden i næringskomiteen. Vi vil fra Arbeiderpartiets side også følge nøye med i det arbeidet som gjøres i forhold til Grenlands-området, både i kommunalkomiteen og i næringskomiteen.