Stortinget - Møte onsdag den 28. november 2001 kl. 10

Dato: 28.11.2001

sak nr. 1

Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2002 i Stortingets møte 11. oktober 2001, og finansministerens redegjørelse om endringer av St.prp. nr. 1 (2001-2002) om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 i Stortingets møte 9. november 2001