Finansministerens redegjørelse om endringer av St.prp. nr. 1 (2001-2002) om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status