Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2001 kl. 10

Dato: 14.12.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 43 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 14 (2001-2002))

Sak nr. 3

Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

(Votering, sjå side 1143)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

I statsbudsjettet for 2001 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormål:Kroner
840Tilskot til krisetiltak
60Tilskot til kommunar til krisetiltak, overslagsløyving, aukast med 3 800 000
frå kr 50 571 000 til kr 54 371 000
841Familievern og konfliktløysing
21Særskilde driftsutgifter, aukast med 1 800 000
frå kr 8 615 000 til kr 10 415 000
844Kontantstøtte
70Tilskot, overslagsløyving, kan nyttast under kap. 856 post 60, aukast med 100 000 000
frå kr 2 820 914 000 til kr 2 920 914 000
845Barnetrygd
70Tilskot, reduserast med 81 000 000
frå kr 14 914 000 000 til kr 14 833 000 000
856Barnehagar
61Stimuleringstilskot, reduserast med 1 550 000
frå kr 12 000 000 til kr 10 450 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskot, aukast med 1 200 000
frå kr 2 386 000 til kr 3 586 000
Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.