Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2002 kl. 10

Dato: 11.06.2002

Dokumenter: (Innst. S. nr. 206 (2001-2002), jf. St.meld. nr. 42 (2000-2001))

Sak nr. 1

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram fem forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Synnøve Konglevoll på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 3–5, fra Øyvind Korsberg på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet

Det voteres over forslagene nr. 3–5, fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere om begrepene villmarkspregede områder og inngrepsfrie områder – som Direktoratet for Naturforvaltning har tatt i bruk – er hensiktsmessige slik de blir brukt i dag.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om at det i samarbeid med organisasjonene innenfor primærnæringene utarbeides en strategi for å redusere konfliktnivået i naturforvaltningen.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for et klart mandat for arbeidet med vassdragsvernet. Mandatet må være presist i forhold til hva som ønskes oppnådd med vernet og hvilke virksomheter det ikke er nødvendig å legge restriksjoner på.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble med 73 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.13.44)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede om det er hensiktsmessig å plassere den viktigste miljølovgivningen i en egen miljølov.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2003 legge fram en opptrappingsplan for kompetanseutvikling, kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.14.12)Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 42 (2001-2002) – om biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.