Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 10

Dato: 27.05.2003

Sak nr. 3

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 29. april 2003 (jf. Innst. O. nr. 78):
"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om arbeidsmiljøbestemmelser med tilsynsfunksjon for studenter ved fagskolene."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 29. april 2003:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om arbeidsmiljøbestemmelser med tilsynsfunksjon for studenter ved fagskolene.»

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.

Presidenten: I sak nr. 4 foreligger ikke noe voteringstema.