Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 10

Dato: 27.05.2003
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om trosopplæring i en ny tid. Om reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke ((Innst. S. nr. 200 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 7 (2002-2003)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Rune J. Skjælaaen til utdannings- og forskningsministeren:
  "I strid med politikernes ønsker blir nedlegging av skoler ofte kommunenes eneste mulighet til å redusere budsjettene. Det er særlig de minste grendeskolene og de fådelte skolene som blir salderingsposten. Undersøkelser viser at det etter 1986 har skjedd en betydelig sentralisering av grunnskolen, og da særlig på bekostning av udelte og fådelte skoler. Spesielt i tida etter gjennomføringen av Rattsø-utvalgets innstilling har de økonomiske rammene blitt strammere for den type kommuner der geografiske og demografiske forhold har betinget en desentralisert skolestruktur. Samtidig oppfatter befolkningen at de fådelte skolene er av stor verdi og betydning for lokalsamfunnet.
  Hvordan vil statsråden forhindre at skoler nedlegges utelukkende av økonomiske hensyn, og hvilken verdi og muligheter ser statsråden i opprettholdelsen av fådelte skoler?"

 • Sak nr. 3

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 29. april 2003 (jf. Innst. O. nr. 78):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om arbeidsmiljøbestemmelser med tilsynsfunksjon for studenter ved fagskolene."

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til justisministeren:
  "Vi er alle opptekne av eit godt lokalt velferdstilbod. Det å kjenna seg trygg i kvardagen betyr mykje. Førebyggjande arbeid er blant dei beste tiltaka ein kan setja inn. Det er viktig å sjå samanhangen mellom kommunane og politiet sitt ansvar. Ei rad presseoppslag gjev grunn til uro. Stramme budsjett inneber at politidistrikta kuttar ned på folk i operativ teneste. Politireforma skulle gje eit meir effektivt politi og frigjere 400-450 årsverk til operativt politiarbeid. Første halvår av 2002 var det registrert ein sterk auke i vinnings-, valds- og trafikk-kriminalitet.
  Kva konsekvensar ser statsråden, både økonomisk og ikkje minst i forhold til publikum, på bakgrunn av det som no skjer, og korleis vil han medverka til ei anna utvikling?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.25.