Stortinget - Møte onsdag den 1. juni 2005 kl. 10

Dato: 01.06.2005
President: Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Spørretime

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra samferdselskomiteen om utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo ((Innst. S. nr. 200 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 50 (2004-2005)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling frå samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen og Heikki Holmås om prøvedrift med persontogtrafikk på Alnabanen ((Innst. S. nr. 189 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:41 (2004-2005)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Geir-Ketil Hansen til samferdselsministeren:
  «Ekstremvær som på Vestlandet høsten 2004, med opptil 50 stengte veier samtidig, kan oppstå oftere i framtida. Arktisk råd har utarbeidet en omfattende klimarapport, Artic Climate Impact Assessment (ACIA), som varsler en oppvarming av arktiske strøk 4-7 grader neste 100 år, med mer ekstreme værforandringer, mer nedbør og økt rasfare i Norge. Statens vegvesen har satt i gang arbeid med å møte økt risiko og mer slitasje på veger og bruer som følge av klimaendringer. Lite tyder på at andre samferdselsområder under Kystverket, Jernbaneverket, Avinor og telekommunikasjon er kommet særlig langt.
  Hvilke tiltak planlegger Regjeringen for å møte de varslede klimaendringer og forebygge skader på liv, helse og infrastruktur innenfor samferdselssektoren?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.57.