Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2005 kl. 09.15

Dato: 17.06.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 269 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 3 (2004-2005))

Sak nr. 5

Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3149)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 3 (2004-2005) – om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 – legges ved protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.